ต้นเรื่องรามเกียรติ

ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์0


คลิกเพื่อเปิด E-BookTag: ต้นเรื่องรามเกียรติ, บทโขนเรื่องรามเกียรติ์, นาฏศิลป์, สูจิบัตร, โขน, รามเกยีรติ์, THE KHON, MASKED PLAY, กรมศิลปากร, เบิกโรงนารายณ์ปราบนนทุก, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, นิพนธ์สามสมเด็จ, ศูรปนขา, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, สีดาหาย, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พ.ย.2491.