รหัสสมาชิก รหัสผ่าน   ลงทะเบียน   
 


ตามดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ด้วยความร่วมมือของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • ศูนย์ รักษ์ศิลป์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของไทย (Hub) ที่มีความเป็นเลิศในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และพัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านนาฏศิลป์ ดริยางคศิลป์ คีตศิลปื และช่างศิลป์ อย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาคของเอเซียอาคเนย์

พันธกิจ (Mission)

  • อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกหลาน
  • ศึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นการบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ และการบูรณาการองค์ความรู้เดิมเข้าด้วยกันแก่หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ให้ บริการเผยแพร่สืบค้นองค์ความรู้ทางด้านศึลปวัฒนธรรมไทย ที่อยู่รูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ ทั้งภายในองค์กรที่เป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานเครือข่ายตลอดจนให้บริการทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

โครงการ "ศูนย์รักษ์ศิลป์"

   

หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นอารยประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์สืบทองปรากฏเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นมาเป็นเวลาช้านาน มีการอนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยสำนึกในคุณค่าที่ว่าการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย คือ การดูแลรักษาความเป็นชาติไทย การจัดตั้ง "ศูนย์รักษ์ศิลป์" เป็นแนวคิดอันเนื่องจากแนวพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ทรงห่วงใยองค์ความรู้ของครู อาจารย์ และศิลปินอาวุโสด้านนาฏศิลป์ ดุริยางศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ซึ่งนับวันจะมีอายุมากและปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ จึงทรงแนะหาวิธีที่จะรักษาภูมิปัญญาเหล่านี้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและสืบ ทอดไว้เป็นสมบัติอันลำค่า มิให้สูญไปกับกาลเวลา

ด้วยมูลเหตุนี้เอง มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันต่อตั้ง "ศูนย์รักษ์ศิลป์" ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ศิลปะ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์อย่างมีระบบให้เป็นเสมือนคลังสรรพวิชาที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาติ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ จากศิลปินต้นแบบ และเอกสารตำราทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่างในหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์ และรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้อาศัย เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งศึกษาค้นคว้าศาสตร์ ซึ่งเป็นศิลป์วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

สถานที่ตั้ง
อาคารอำนวยการบริเวณชั้นล่าง ด้านทิศตะวันตกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร